กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
The Secondary Educational Service Area Office 41.
© 2018 SECONDARY41.GO.TH All rights reserved.
เลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Tel : 055-713763 ต่อ 106
Email : plan_spm41@hotmail.com